-1%

Loa kéo bình

TS-12G350N

6.550.000

Công suất: 350W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

Mua

Công suất: 350W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

-5%

Loa kéo bình

TS-12G380N

5.990.000

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

Mua

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

-8%

Loa kéo bình

TS-12G400X

7.270.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

-3%

Loa kéo bình

TS-12G450X

7.700.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: ((66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: ((66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

-8%

Loa kéo bình

TS-15G500X

8.740.000

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

Mua

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

-8%

Loa kéo bình

TS-15G550N

7.350.000

Công suất: 550W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 32 kg

Mua

Công suất: 550W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 32 kg

-3%

Loa kéo bình

TS-15G600X

9.200.000

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

Mua

Công suất: 600W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 33 kg

-8%

Loa kéo bình

TS-15G700X

9.150.000

Công suất: 700W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 35 kg

Mua

Công suất: 700W
Bass loa: 15 inches
Kích thước: (77.2 x 44.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 35 kg

-7%

Loa kéo bình

TS-18G800X

11.900.000

Công suất: 850W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (81.5 x 51.5 x 45.2) cm
Trọng lượng: 44 kg

Mua

Công suất: 850W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (81.5 x 51.5 x 45.2) cm
Trọng lượng: 44 kg

-2%

Loa kéo bình

TS-18G850X

12.500.000

Công suất: 850W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (81.5 x 51.5 x 45.2) cm
Trọng lượng: 44kg

Mua

Công suất: 850W
Bass loa: 18 inches
Kích thước: (81.5 x 51.5 x 45.2) cm
Trọng lượng: 44kg

.